a cutting edge experience
13.07 > 26.08

Algemene voorwaarden, privacyverklaring en verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding.
The Oval Office nv (“The Oval Office”) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

2. Gebruiksvoorwaarden van de website.
Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke onder meer opgenomen zijn in deze Legal Disclaimer, in de Privacy Policy en in de Cookie Policy. Door gebruik te maken van deze website, bevestigt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden te kennen en aanvaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden..
Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik.

3. Producten en diensten.
De vermelding van de details van producten en diensten op deze website houden geen bindend aanbod in om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren. Het gaat om onverbindende voorstellen.
Alle producten en diensten vermeld op deze website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals alle vermelde prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. Deze gebruiksvoorwaarden van de website moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de website verwijst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.

4. Aansprakelijkheid.
Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. The Oval Office kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. The Oval Office kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan.

5. Links naar andere websites.
Deze website bevat links naar externe websites. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. The Oval Office oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. The Oval Office wijst elke aansprakelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

6. Intellectuele eigendom.
Tenzij anders vermeld, zijn alle merken, namen, logo’s en afbeeldingen op deze website betreffende Artville beschermd door intellectuele eigendomsrechten van The Oval Office. Door middel van deze website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van The Oval Office. Deze website, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze website mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. The Oval Office neemt geen enkele aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting op ingeval van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden wiens merken, logo’s, afbeeldingen en enige andere tekens op haar website voorkomen en waarvoor zij van die derden de exclusieve toelating daartoe verkreeg.

PRIVACY POLICY

Als The Oval Office zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
The Oval Office
Mechelsesteenweg 271 b10.1
2018 Antwerpen
BTW 0474.137.582
info@theovaloffice.be of privacy@bmwartville.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Dit geldt enkel wanneer u hiermee akkoord bent gegaan tijdens uw registratie.
Uw persoonsgegevens worden door The Oval Office verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
● om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Artville
● om u op de hoogte te houden van nieuws over Artville
● om u op de hoogte te houden van gelijkaardige initiatieven
Voor de bovenstaande doelstellingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : aanhef, naam, voornaam, postcode, e-mail
We verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende doelstellingen en op basis van de volgende grondslagen:
- het organiseren van de activiteiten van Artville,
- de afhandeling van uw (gebeurlijke) betalingen,
- het verzenden van nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen,
- u contacteren per telefoon of e-mail indien nodig, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren,
- u informeren over wijzigingen van onze diensten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Behoudens in bovenvermelde gevallen zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan
derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunnen wij in andere gevallen toch persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
The Oval Office bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik.
Uw rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy policy staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren d.m.v. een kopie van uw identiteitskaart voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Maak in deze kopie van de identiteitskaart uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is: de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en de Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij houden eraan zo snel mogelijk – zeker binnen de 30 dagen – te reageren op uw verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
E commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement
The Oval Office kan zijn privacy statement wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging.

 

GEBRUIKS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN ARTVILLE WEBSITE

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1      De hierna vermelde algemene gebruiksvoorwaarden beheersen het gebruik van de website www.bmwartville.be (hierna de Website geheten) door ieder Gebruiker.

1.2      Onder “Gebruiker” in de zin van artikel 1.1 wordt verstaan de persoon die een of meerdere toegangskaarten heeft aangekocht via de Website.

 

Artikel 2. Inschrijving

2.1      De Gebruiker verkrijgt bij de eerste registratie toegang tot de website aan de hand van een persoonlijke toegangscode.

2.2      De Gebruiker verklaart dat de door hem bij de eerste registratie opgegeven gegevens correct en volledig zijn.

2.3      Het registreren als Gebruiker houdt geen recht in op het deelnemen aan de aangeboden acties of events. De Gebruiker kan ook onder geen beding enig recht op compensatie laten gelden indien hij niet kan deelnemen aan enige actie of event.

 

Artikel 3. Gebruik

3.1      De Website wordt aan de Gebruikers ter beschikking gesteld onder de vorm van een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, dat beperkt is tot het gebruik waartoe de website is bestemd, het raadplegen van de agenda en aankopen van toegangstickets. Elke handeling die in strijd is met het normaal gebruik van de website is verboden.

3.2      Het is de Gebruiker verboden om de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren voor eigen gebruik of voor gebruik door derden. Evenmin is het de Gebruiker toegestaan enige maatregel ter beveiliging van de website, met inbegrip van de in dat kader gebruikte programmatuur, apparatuur en codes te wijzigen, te verwijderen of te omzeilen.

 3.3   Inschrijven voor slots (per dag kunnen er uit 2 slots gekozen worden om de tentoonstelling te bezoeken – 12u30 tot 15u30 of 15u30 tot 21u30) die via de Website worden meegedeeld, is onderworpen aan de voorwaarden die vermeld worden bij de betrokken slots en die te vinden zijn …. Artville kan aanbiedingen die via de Website gebeuren, bij grondige reden intrekken of de inschrijvingsperiode ervan (vervroegd) afsluiten.

3.4    Artville heeft geen enkele verplichting om de goede werking van deze website te garanderen. Het platform Artville kan stopgezet worden door The Oval Office bij gerechtvaardigde reden. In geval van stopzetting kan geen schadevergoeding verschuldigd zijn. Stopzetten gebeurt met inachtneming van de reeds aangegane verbintenissen uit hoofde van aangekochte tickets.

 

Artikel 4. Bescherming persoonsgegevens

4.1      In de mate dat via de Website persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd), zullen deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van voormelde wetgeving.

4.2      The Oval Office treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

4.3      The Oval Office verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die verzameld worden via de Website te gebruiken met inachtneming van de voor dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid. De verzamelde gegevens zullen door The Oval Office verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor ze de gegevens hebben verkregen. In geval van akkoord van de Gebruiker, kunnen zijn persoonsgegevens ook worden overgemaakt aan derde partijen. Door zijn registratie op de Website aanvaardt de Gebruiker dat zijn persoonsgegevens op voormelde manier verwerkt worden door The Oval Office.

4.4      Tijdens een verbinding met een website worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de site door de navigatiesoftware van de internetsurfer. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer waarmee een computer op het net kan geïdentificeerd worden), merk en versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpagina. The Oval Office verbindt er zich toe om geen enkel gebruik te maken van deze informaties.

4.5      Elke Gebruiker heeft te allen tijde het recht de over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of de verwijdering ervan te vragen. Dit recht kan uitgeoefend worden bij The Oval Office, Mechelsesteenweg 271 b10.1, 2018 Antwerpen.

4.6      Voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de in dit artikel opgenomen specifieke regeling – die opgenomen wordt omwille van zowel redenen van privacy als portretrecht – voor het gebruik van beeldmateriaal. De Gebruiker aanvaardt dat tijdens zijn bezoek aan Artville, beelden gemaakt worden waarop de Gebruiker herkenbaar kan voorkomen. The Oval Office mag dergelijk beeldmateriaal (foto of video) gebruiken, maar beperkt het gebruik ervan tot de doeleinden zoals vermeld in artikel 4.3 van deze voorwaarden. Een Gebruiker die duidelijk herkenbaar in beeld gebracht is, kan in geval van publicatie op de Website na publicatie verzoeken het beeldmateriaal alsnog te verwijderen.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendom

De Website is beschermd en bevat verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, auteursrechten en databankrechten. De verleende toegang tot de website impliceert geen overdracht of afstand van welk onderdeel van deze rechten ook.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1      The Oval Office draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de Website meegedeelde informatie.

6.2      The Oval Office streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de Website, maar kan deze niet garanderen. Onbeschikbaarheid wegens onderhouds- of herstellingswerken zal in de mate van het mogelijke via de Website op voorhand aangekondigd worden. In de mate een onvoorziene onbeschikbaarheid gesignaleerd wordt, verbindt The Oval Office zich ertoe alle redelijke handelingen te stellen om de Website terug beschikbaar te stellen. The Oval Office kan evenwel op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de Website.

6.3      The Oval Office draagt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies van data door de Gebruiker, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies van data.

 

Artikel 7. Correspondentie

7.1   Alle correspondentie voor de Gebruiker wordt verzonden naar het e-mail en/of postadres dat deze heeft opgegeven bij zijn registratie.

7.2    Alle correspondentie vanwege de gebruiker wordt verzonden naar The Oval Office, Mechelsesteenweg 271 bus 10.1, B-2018 Antwerpen, email: info@theovaloffice.be.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1    Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

8.2      Voor elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. In de mate dat een geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter is uitsluitend de vrederechter van het 1ste kanton Antwerpen bevoegd.

 

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANBIEDING

De Gebruiker-consument kan niet afzien van de aankoop.

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de reeds door de Gebruiker aanvaarde algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.artville.be, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door The Oval Office van toepassing op alle aanbiedingen en aankopen, die gebeuren via de Website.

 

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

2.1 Overeenkomsten betreffende de aankoop van de producten of diensten (tickets) die via de Website worden aangeboden, kunnen uitsluitend via de in de Website verwerkte bestelmodule aangekocht of verworven worden.

2.2 Bestellingen verbinden The Oval Office slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de The Oval Office vanwege de Gebruiker een betaling heeft ontvangen.

2.3 Elke Verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van The Oval Office. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard.

 

Artikel 3. Verzakingsbeding en herroeping overeenkomst

 De Gebruiker heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de aankoop te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de aankoop.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker aan The Oval Office via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van de beslissing de aankoop te herroepen.

 

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro.

4.2 De prijs voor het verwerven van enige aanbieding die via de Website wordt gedaan, is behoudens expliciet andersluidend beding in enige specifieke aanbieding, betaalbaar door middel van de betaalmogelijkheden zoals die aangeboden worden in de bestelmodule van de Website.

4.3 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 10% per jaar vanaf de vervaldatum.

4.4 In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.

 

Artikel 5. Levering

5.1 De in verband met de bestellingen noodzakelijke documenten en/of tickets worden door The Oval Office geleverd op het door de Gebruiker aangegeven e-mailadres.

5.2 De levering van de aangekochte producten en/of diensten geschiedt verder, onder meer voor wat betreft de leveringstermijn van producten en/of de leveringsdatum en plaats van bepaalde diensten, zoals aangegeven in de in artikel 2.2 bedoelde bevestiging.

 

Artikel 6. Klachten

6.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de Gebruiker binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen aan The Oval Office te worden overgemaakt per e-mail.

6.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de Gebruiker onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan The Oval Office te worden overgemaakt per e-mail. In ieder geval kunnen gebreken maar nuttig aan The Oval Office gemeld worden binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van levering.

Klachten die buiten de onder artikel 6.1 en 6.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van The Oval Office.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegde rechtbank

7.1 De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

7.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van ofwel het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd ofwel deze van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker. Beide partijen kunnen vrij kiezen voor welke van beide rechtbanken hun geschil dan gebracht wordt.